REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.CHCELATAC.PL


Szanowni Państwo!

Zależy nam, by wszyscy Użytkownicy naszego Serwisu czuli się pewnie i bezpiecznie. Dlatego szczególnie dbamy o bezpieczeństwo i prywatność naszych użytkowników.
Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem na temat zasad korzystania z Serwisu oraz ochrony prywatności i danych osobowych Użytkowników. Dzięki temu każdy Użytkownik będzie mieć pewność, w jaki sposób przestrzegane są jego prawa oraz jaki sposób korzystania z Serwisu jest zgodny z zasadami.


1.OGÓLNE ZAŁOŻENIA

1.Właścicielem ("Właściciel") Serwisu jest:

Air Sports Promotion Ltd.,
7 Bell Yard,
England,
WC2A 2JR


2.Właściciel udostępnia Serwis Użytkownikom i Odwiedzającym. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z tymi warunkami.
3.Użytkownikami są przedsiębiorcy zarejestrowani w Serwisie i posiadający w nim aktywne konto.
4.Odwiedzającymi są osoby przeglądające Serwis.
5.Właściciel udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej kontakt@chcelatac.pl 
6.Niniejszy Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku "Regulamin" w stopce Serwisu.


2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POMOCĄ SERWISU
ODWIEDZAJĄCYM

Serwis może udostępniać następujące interaktywne możliwości:
przeglądanie informacji na temat firm i szkół oferujących usługi szeroko związane z lotnictwem
przeglądanie zamieszczonych artykułów, w tym poradników

Serwis jest udostępniany Odwiedzającym bezpłatnie.


3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POMOCĄ SERWISU
UŻYTKOWNIKOM ( PRZEDSIĘBIORCOM )

1.Serwis może udostępniać następujące interaktywne możliwości:

rejestracja dowolnego typu konta - internetowej wizytówki firmy
zamieszczanie ogłoszeń o szkoleniach lotniczych

2. Typy kont, ich opis i dostępne funkcjonalności:

a)konto STANDARD:
- prezentacja pełnej, oficjalnej nazwy
- publikacja logo oraz 3 zdjęć
- świetny adres wizytówki w internecie, który łatwo zapamiętać i przekazać klientom:
www.chcelatac.pl/profile/TwojaNazwa
- publikacja danych adresowych: województwo, miejscowość, ulica, kod pocztowy
- automatyczna mapka z lokalizacją
- możliwość publikacji pełnych danych kontaktowych, takich jak: numery telefonów i faksu,
adres strony internetowej
- możliwość umieszczenia opisu firmy oraz zakresu prowadzonej działalności,
posiadanego sprzętu, kadry instruktorskiej, itd. w polu "O nas"
- podanie numeru certyfikatu ULC oraz daty jego ważności

b)konto PRO:
- prezentacja pełnej, oficjalnej nazwy
- publikacja logo oraz 3 zdjęć
- świetny adres wizytówki w internecie, który łatwo zapamiętać i przekazać klientom:
www.chcelatac.pl/profile/TwojaNazwa
- publikacja danych adresowych: województwo, miejscowość, ulica, kod pocztowy
- automatyczna mapka z lokalizacją
- możliwość publikacji pełnych danych kontaktowych, takich jak: numery telefonów i faksu,
adres strony internetowej
- możliwość umieszczenia opisu firmy oraz zakresu prowadzonej działalności,
posiadanego sprzętu, kadry instruktorskiej, itd. w polu "O nas"
- podanie numeru certyfikatu ULC oraz daty jego ważności
- najwyższe pozycje w wynikach wyszukiwania oraz na listach firm, powyżej wszystkich kont
STANDARD
- promowanie firmy przez wyświetlanie jej wizytówki na stronie głównej Serwisu; maksymalnie
na stronie głównej mogą być wyświetlane jednocześnie 3 wizytówki, a jeżeli liczba kont typu
PRO zarejestrowanych w Serwisie będzie większa niż 3, wówczas wizytówki będą wyświetlane
losowo i rotacyjnie przy każdym odświeżeniu strony głównej Serwisu

3. Serwis jest udostępniany Użytkownikom na poniższych zasadach:
a)konto STANDARD - bezpłatnie, bez ograniczeń czasowych; konto będzie widoczne w Serwisie natychmiast po zakończeniu procesu rejestracji
b)konto PRO - roczny abonament w wysokości 600,00 PLN netto ( 738,00 PLN brutto ); konto będzie widoczne w Serwisie po dokonaniu opłaty i pomyślnej realizacji transakcji; jeśli po upływie roku abonament nie zostanie opłacony na kolejny rok, konto zostanie automatycznie zmienione na bezpłatne konto typu STANDARD

Wysokość wymienionych wyżej opłat obowiązuje do dnia 31.12.2014 r.

4. Użytkownik może dokonać zmiany typu konta na poniższych zasadach:
a) zmiana konta typu STANDARD na konto typu PRO - po zalogowaniu się w Serwisie należy
kliknąć w zakładkę "Moje konto" i dokonać płatności w wysokości 600,00 PLN netto ( 738,00
PLN brutto ) za roczny abonament za konto typu PRO; zmiana typu konta nastąpi natychmiast po
dokonaniu opłaty i pomyślnej realizacji transakcji

Wysokość wyżej wymienionych opłat obowiązuje do dnia 31.12.2014 r.

5. Użytkownik może dokonywać bezpłatnej edycji wszystkich danych, pól i informacji w swoim koncie
z wyjątkiem pola "Nazwa Użytkownika" oraz pola "Państwo".

6. Każdy Użytkownik, niezależnie od posiadanego typu konta, ma możliwość dodawania następujących rodzajów ogłoszeń o organizowanych szkoleniach:

a) ogłoszenie DARMOWE - wyświetlane w Serwisie od chwili akceptacji ogłoszenia przez Właściciela Serwisu lub wyznaczonego przez niego moderatora do dnia rozpoczęcia danego szkolenia, ale nie dłużej niż 60 dni. Ogłoszenie to może zawierać następujące dane i pola dotyczące szkolenia:

- tytuł
- nazwę ogłoszeniodawcy
- określenie rodzaju, kategorii oraz symbolu szkolenia
- dane adresowe: województwo, miejscowość, kod pocztowy, ulica
- dane kontaktowe: nr telefonu, publiczny adres e-mail
- cenę
- datę rozpoczęcia szkolenia
- pole "Wymagania dla petentów"
- pole "Opis przebiegu szkolenia"
- logo
- zdjęcie

b) ogłoszenie WYRÓŻNIONE - wyświetlane w Serwisie do dnia rozpoczęcia danego szkolenia, ale nie dłużej niż 60 dni. Ogłoszenie WYRÓZNIONE będzie widoczne w Serwisie natychmiast po dokonaniu opłaty w wysokości 20 PLN netto (24,60 PLN brutto) i pomyślnej realizacji transakcji. Ogłoszenie to może zawierać te same dane i pola dotyczące szkolenia, jakie zawiera ogłoszenie DARMOWE. Dodatkowo ogłoszenie WYRÓŻNIONE:

- wyróżnione kolorem - na listach szkoleń tło ogłoszenia jest wyróżnione kolorem
- jest pogrubione - tytuł szkolenia jest napisany pogrubioną czcionką na wszystkich listach szkoleń
- wyższa pozycja na wszystkich listach szkoleń - ogłoszenie WYRÓZNIONE jest umieszczone powyżej ogłoszeń DARMOWYCH

c) ogłoszenie PROMOWANE - wyświetlane w Serwisie do dnia rozpoczęcia danego szkolenia, ale nie dłużej niż 60 dni. Ogłoszenie PROMOWANE będzie widoczne w Serwisie natychmiast po dokonaniu opłaty w wysokości 30 PLN netto (36,90 PLN brutto) i pomyślnej realizacji transakcji. Ogłoszenie to może zawierać te same dane i pola dotyczące szkolenia, jakie zawiera ogłoszenie DARMOWE. Dodatkowo ogłoszenie PROMOWANE:

- wyróżnione kolorem - na listach szkoleń tło ogłoszenia jest wyróżnione kolorem
- jest pogrubione - tytuł szkolenia jest napisany pogrubioną czcionką na wszystkich listach szkoleń
- wyższa pozycja na wszystkich listach szkoleń - ogłoszenie PROMOWANE jest umieszczone powyżej ogłoszeń WYRÓZNIONYCH i DARMOWYCH

7. Wszelkie opłaty za rejestrację kont, zmiany typu konta, przedłużenie abonamentu na kolejny rok oraz dodawanie ogłoszeń płatnych realizowane będą za pośrednictwem firmy DotPay. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
8. Właściciel zobowiązuje się udostępniać Użytkownikom faktury za świadczone usługi oraz doręczać je
w formie papierowej na adres podany przez Użytkownika.


4.WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1.Aby korzystać z Serwisu, Odwiedzający i Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.
2.Korzystanie przez Państwa z niektórych usług udostępnianych przez Serwis wymaga spełnienia przez Państwa następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel: dostęp do poczty elektronicznej.
3.Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek
o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW.
4.Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Właściciela do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (cookies), są następujące: prowadzenie statystyki odwiedzin Serwisu.


5. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1.Serwis może zostać zmieniony przez Właściciela bez uprzedzenia, w każdym czasie.
2.Korzystając z Serwisu Odwiedzający i Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania tylko
i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3.Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści ( i innych materiałów ), co do których powziął wiadomość, iż są bezprawne.
4.Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz
z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich ( netykieta ).
5.Użytkownikom Serwisu zabrania się przesyłania za pomocą Serwisu materiałów:
zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych;
zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;
naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;
zawierających treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególności hakerstwa, crackingu lub phreackingu ( w zakresie objętym karalnością );
zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo, chyba, że możliwość wysłania takiej treści wynika wprost z danej sekcji Serwisu,
zawierających przekazy reklamowe, w szczególności zakazane jest zakładanie blogów reklamowych, czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym lub blogów, które są wyłącznie reklamą w postaci linku przekierowującego do innego bloga albo innej strony www.
6.Czas korzystania z Serwisu nie jest z góry ograniczony. Użytkownicy nie są zobowiązani do korzystania z Serwisu przez określony, minimalny okres.
7.Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z posiadania konta w Serwisie i usunąć je. Uiszczone wcześniej opłaty nie będą zwracane.
8.Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne dla Odwiedzających i może być odpłatne dla Użytkowników na odrębnie określonych zasadach.
9.Dodatkowym kosztem, jaki Użytkownicy ponoszą w związku z korzystaniem z Serwisu, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Użytkownicy korzystają.
10. Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem z Serwisu, mogą być przesyłane na adres elektroniczny kontakt@chcelatac.pl w terminie 7 ( siedem ) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
11. W terminie 21 ( dwadzieścia jeden ) dni od otrzymania reklamacji, zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.
12. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.
13. Właściciel zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi możliwości dostępu do Serwisu, jeżeli uzna, iż działania Użytkownika są szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników lub Odwiedzających, lub jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.


6. ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA

1.Informacje zawarte w Serwisie a umieszczone przez Właściciela zostały zebrane lub opracowane
w dobrej wierze.
2.Właściciel dba o to, by wszystkie umieszczane w Serwisie przez Właściciela materiały były najwyższej jakości, kompletne i wartościowe. Zaznaczamy jednak, że Właściciel nie gwarantuje dokładności materiałów umieszczonych w Serwisie ( tekstów, obrazów i pozostałych plików ).
3.Wiarygodność treści umieszczanych w Serwisie przez Użytkowników na ich kontach firmowych nie jest kontrolowana przez Właściciela.
4.Użytkownicy zobowiązują się do dokładnego zweryfikowania zamieszczanych materiałów
i zapewniają, że zamieszczane przez nich na kontach firmowych informacje są zgodne z p rawdą,
a zdjęcia i inne materiały nie naruszają niczyich praw, w tym w szczególności praw autorskich i praw do ochrony wizerunku.
5.Użytkownicy Serwisu publikują swoje materiały, w tym zdjęcia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania
z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania. Osoby zamieszczające materiały naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
6.Właściciel zastrzega, iż może usuwać, przenosić lub zamykać dostęp do dowolnej treści, w tym zdjęć bez podania przyczyny, jak również ma prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszego regulaminu lub w stosunku do osób, których działania są szkodliwe dla Serwisu bądź innych Odwiedzających lub Użytkowników.
7.Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane o ile udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania tych danych przez Użytkowników, nie wie
o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych lub ich usunięcie lub zablokowanie.
8.Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
9.Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu
z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie.
10. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub inne szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane w wyniku działań związanych
z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z Serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i do Serwisu,
a także błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od Właściciela niezależnych.
11. Na stronach Serwisu publikowane są linki do stron zewnętrznych, podawane przez Użytkowników. Właściciel nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością Właściciela nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. Właściciel nie odpowiada za politykę prywatności innych stron i nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania ze stron, do których umieszczono linki w Serwisie ani tych, które zawierają linki do Serwisu ( niezależnie od tego, czy są to szkody materialne czy inne, związane z umieszczonymi w tych serwisach informacjami, tekstami, plikami graficznymi lub programami ). Większość serwisów udostępnianych
w Internecie posiada własne regulaminy korzystania z zawartych w nich treści. Zachęcamy do zapoznawania się z tymi dokumentami - to pozwoli na uniknięcie nieporozumień.
12. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, które transmituje oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu oraz:
generalnie nie usuwa albo nie modyfikuje danych,
posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz,
nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle
w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.


7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone ( o ile nie zaznaczono inaczej ). Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość strony - jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych stron Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez Odwiedzających nie wiąże się
z przeniesieniem na ich rzecz jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się w Serwisie.
2.W odniesieniu do treści i utworów zawartych w Serwisie, Właściciel udziela Odwiedzającym niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z treści i utworów na następujących polach eksploatacji:
trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie,
w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury
i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie.
3.W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4. lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm. ), ustawy z dnia 27. lipca 2001 r. o ochronie baz danych ( Dz. U. Nr 128 poz. 1402 ), ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 30. czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z późn. zm. ).
4.Właściciel zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Serwisu, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisu, bez pisemnej zgody Właściciela jest zabronione ( poza szczególnymi przypadkami oznaczonymi w ustawie ).
5.Użytkownik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji:
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych,
zezwalanie Odwiedzającym na trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub
w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów
w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie.
6.Właściciel pragnie zwrócić uwagę Użytkownikom, iż udostępniając swoje utwory lub przedmioty prawa własności przemysłowej w Serwisie decydują się na publiczne ich udostępnienie nieograniczonemu i nieokreślonemu kręgowi czytelników i Odwiedzających Serwis, co może nieść za sobą konsekwencje dotyczące możliwej przyszłej ochrony praw do takich utworów i przedmiotów prawa własności przemysłowej.
7.Nazwy produktów Właściciela, zamieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w Serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku z czym, dostępu Odwiedzających do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.


8. OCHRONA PRYWATNOŚCI

1.Właściciel postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i chroni prywatność oraz dane osobowe Odwiedzających. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zasad ochrony danych osobowych udostępnianych Właścicielowi przez Odwiedzających w czasie korzystania z Serwisu.
2.Serwis jest skonstruowany w taki sposób, by nie było konieczne ujawnianie swoich szczegółowych danych osobowych oprócz udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Odwiedzającego, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej ( strony, z której Odwiedzający połączył się z Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz ), używana przez Odwiedzającego przeglądarka oraz system operacyjny, itp.
3.Wszystkie zebrane przez Właściciela dane osobowe są chronione i przechowywane zgodnie
z obowiązującym prawem polskim w myśl ustawy z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm. ) oraz ustawy z dnia 18. lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ).
4.Dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane jedynie przez uprawnionych i odpowiednio przeszkolonych pracowników lub współpracowników Właściciela, zobowiązanych umowami do zachowania poufności.
5.Dane nie będą przekazywane, sprzedawane ani użyczane żadnym osobom postronnym, firmom ani instytucjom. Wyjątek stanowią następujące sytuacje:
gdy Odwiedzający wyrazi zgodę na udostępnienie tych danych,
na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu w myśl obowiązującego prawa.
6.Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania ogólnych zestawień statystycznych dotyczących oglądalności Serwisu i profilu demograficznego Odwiedzających współpracującym z Właścicielem firmom
i agencjom badawczym. Zapewniamy, że udostępniane dane nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych Odwiedzających.
7.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Air Sports Promotion Ltd.j, z siedzibą w 7 Bell Yard, London, United Kingdom,. Każdy Odwiedzający ma zapewnione prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy, uzupełniania i usunięcia. W celu dokonania zmian, których nie można dokonać osobiście w Serwisie prosimy o kontakt z Właścicielem na adres poczty elektronicznej: kontakt@chcelatac.pl 
8.Technologia cookies ( zwanych po polsku "ciasteczkami" ) pozwala na spersonalizowanie treści
w Serwisie do potrzeb Odwiedzającego i ułatwia Odwiedzającym nawigację w Serwisie. Pliki te pozwalają również na ustalenie danych statystycznych na temat ruchu Odwiedzających w Serwisie.
9.Pliki cookie są przekazywane do przeglądarek internetowych Odwiedzających Serwis i następnie są przechowywane w pamięci komputerów Odwiedzających i odczytywane przez serwery przy każdorazowym połączeniu z Serwisem. Zapewniamy naszych użytkowników, że pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie danych osobowych Odwiedzającego ani skontaktowanie się z Odwiedzającym za pomocą poczty elektronicznej. Właściciel zaznacza także, że zapis plików cookie nie umożliwia Właścicielowi ani osobom postronnym dostępu do prywatnych komputerów Odwiedzających.
10. Wszystkie zgromadzone pliki cookie są wykorzystywane jedynie w celach statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i atrakcyjność Serwisu. Dzięki plikom cookie możemy określić, które miejsca naszego Serwisu są dla Odwiedzających atrakcyjne. Pliki cookie są usuwane z systemu natychmiast po ich wykorzystaniu. Każdy Odwiedzający może również ręcznie usunąć pliki
z przeglądarki - wystarczy je wykasować z listy tymczasowych plików internetowych. Popularne przeglądarki internetowe w działach "Pomoc" mają dokładnie opisane procedury usuwania plików cookie.
11. W Serwisie prócz plików cookie zbierane są również adresy IP Odwiedzających, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki cookie, są one wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu. Numery IP mogą być udostępnione organom prawnym w myśl art. 15 ustawy z dnia 18. lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ).


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany zasad ochrony danych osobowych i prywatności mogą wynikać z rozwoju technologii internetowej, zmian
w ustawach oraz rozbudowy Serwisu ( np. udostępnieniu Użytkownikom lub Odwiedzającym nowych funkcji ).
2.Zachęcamy Odwiedzających do cyklicznego odwiedzania niniejszej sekcji strony - będziemy zawsze informować niezwłocznie o wszelkich zmianach w naszej polityce prywatności.
3.We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4.Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej